bgdeen

Проект BiologDesigner

Business executives discussing with their colleagues on whiteboard during meeting at office

Стратегия за консултиране, ориентирана по ресурси и решения Biologdesigner

Как проф. обучение /квалификацията и консултирането могат да насърчат индивидуалната компетентност и развитието на личността Patchwork биографии) и да подкрепят регионалното развитие?

Как качеството и ефективността на проф. обучение на възрастни може да допринесе за постигане и запазване на пригодността за заетост?

Как трябва да се осъществява взаимодействието между фирмите, регламентиращите институции и обучаващите организации ?

Кои структури и начини на действие трябва да бъдат променени?

Какви политически импулси за промяна са важни за трайните инвестиции в системите за образование и обучение на младежи?

Каква подкрепа може да се окаже на целевите групи безработни , търсещи работа , нискоквалифицирани , заети , фирми , обучаващи и консултиращи институции ) и на регионите при търсенето на индивидуални възможности ?

Кои примери за good Practice съществуват , каква е ползата от тях?