bgdeen

Проект ЕСФ

Business executives discussing with their colleagues on whiteboard during meeting at office

Развитие на ДП БГЦПО като иновативен център за обучение на приоритетни целеви групи - Center of Excellence

Главна цел на проекта: Развитие и усъвършенстване на методиката за обучение на възрастни, специално насочена към рисковите групи на пазара на труда, чрез прилагане на нов модел, включващ модернизиране на средствата и начина на обучение.