bgdeen

Текущи проекти

Проекти на ДП БГЦПО

Проект КА2 Komm Inno

Проект КА2 Komm Inno

Проектът е поредната мярка на ДП БГЦПО за повишаване квалификацията на персонала в няколко насоки.

Проект ЕСФ

Проект ЕСФ

Развитие и усъвършенстване на методиката за обучение на възрастни, специално насочена към рисковите групи на пазара на труда, чрез прилагане на нов модел, включващ модернизиране на средствата и начина на обучение.

Проекти, в които ДП БГЦПО е партньор

Проект SEAL – SEe And Learn

Проект SEAL – SEe And Learn

Проектът е по Програма „ЕРАЗЪМ+“, КА 2 – Обмен на добри практики, на италианската обучаваща организация EGNIM PIAMONTE и обединява партньори от Италия, Германия, Испания, Португалия, Великобритания, Белгия и България.

Проект BiologDesigner

Проект SEAL – SEe And Learn

Как проф. обучение /квалификацията и консултирането могат да насърчат индивидуалната компетентност и развитието на личността Patchwork биографии) и да подкрепят регионалното развитие?

Проект DigiLike

Потребност от дигитализиране на обучението

Проектът е по Програма Еразъм+, Стратегически партньорства, Обмен на добри практики.
На пръв поглед идеята на водещата организация IIB за подпомагане на дигиталното учене на ученици в болнични заведения е далеч от дейността на ДП БГЦПО.

Проект DIGI Ready

Проект DIGI Ready

По-добра подготовка за включване в дигитално обучение

Проект Perceive

Проект Perceive

Разработване на механизми за осигуряване на качеството в средите за електронно обучение в областта на ПОО

Проект Digital School

Проект Digital School

Иновативни подходи в обучението

Проект IKSE

Иновации в сферата на онлайн обучението и социалното предприемачество

Digital skills for future

Digital skills for future

Дигитални умения за бъдеще/ Digital skills for future