bgdeen

Grow Entrepreneurship Potential in VET Institutions – GEP VET

Проект №2013-1-BG1-LEO05-08716
„Насърчаване на предприемачеството в институции за професионално обучение“
Акроним: GEP VET

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ – Трансфер на иновации
Срок на изпълнение: октомври 2013 – септември 2015
Водеща организация:
КАТРО България
Партньори:

SPI (Португалия)
The Business Institute (България)
ДП „Българо-германски център за професионално обучение“ (България)
BUPNET (Германия)
dieBerater (Словакия)

Цели на проекта:

  • Насърчаване на предприемаческата култура сред обучителите и преподавателите в областта на професионалното образование и обучение (ПОО), както и на обучители на незаети лица на пазара на труда, чрез повишаване на техните меки и педагогически умения;
  • Насърчаване на предприемаческия дух, мислене и поведение сред обучаемите в сферата на ПОО и участници в програми за повишаване на квалификацията, чрез адаптация, разширяване и трансфер на обучителна програма, разработена в рамките на предишен европейския проект PECAE;
  • Насърчаване на про-активна предприемаческа среда в обществото чрез създаване на обучителен курс по предприемачество, елементи от който да могат свободно да бъдат включени във всички типове обучения за възрастни.

Целеви групи на проекта:

  • Преподаватели в ЦПО, професионални гимназии, както и вътрешни обучители в компании
  • Обучаеми в ЦПО, професионални гимназии, участници в програми за повишаване на квалификацията, предлагани на пазара на труда, служители в компании, вкл. хора в социално-икономически неравностойно положение

Дейности по проекта:

  • Проучване и анализ на нуждите на целевите групи и националните характеристики; разработване на рамка на компетентностите
  • Разработване на програма за обучение на обучаващи и онлайн инструментариум
  • Пилотиране на онлайн инструментариум
  • Разработване на проектен наръчник
  • Създаване на уебсайт на проекта и рекламни материали


Повече за проекта:
http://gepvet.eu/bg/

Обучение на обучаващи за прилагане на разработените модули и материали – виж повече тук

Втори семинар за обратна връзка от обучаващите, изпробвали GEP VET инструментариума – виж повече тук
Презентация Резултати от анкетата от проведеното Обучение на обучаващи по проект GEP VET  
pdf_download_icon

Среща за разпространение на резултатите и продуктите по проект GEP VET в ДП БГЦПО клон Плевен
Среща за разпространение на резултатите и продуктите по проект GEP VET в ДП БГЦПО клон Стара Загора
Среща за разпространение на резултатите и продуктите по проект GEP VET в ДП БГЦПО клон Пазарджик
Среща за разпространение на резултатите и продуктите по проект GEP VET в ДП БГЦПО клон Царево
Среща за разпространение на резултатите и продуктите по проект GEP VET в ДП БГЦПО клон Смолян

Презентация Резултати и продукти по проект GEP VET  pdf_download_icon
Анализ на дискусиите и обратната информация от пилотното изпробване на инструментариума по проект GEP VET pdf_download_icon

GEP VET флайер  pdf_download_icon
GEP VET постер    pdf_download_icon