bgdeen

ERASMUS+ Moбилност за обучаващ персонал

ERASMUS+ Moбилност за обучаващ персонал в професионалното обучение

Проект № 2017-1BG01-KA102-035917, номер на договор KA102/VET-229/Juli2017

„Повишаване на социалната компетентност на персонала с цел подобряване качеството на професионалното обучение на възрастни“

на немски език: Erhöhung der Sozialkompetenz des Personals mit dem Ziel Verbesserung der Qualität der beruflichen Bildung (SOC-COM)

на английски език: Increasing the Social Competence of the staff aiming improvement the quality of VET training for adults (SOC-COM)

Обща информация за проектната идея

Настоящата проектна идея е непосредствено свързана с основната дейност на ДП БГЦПО –  осъществяване на начално и продължаващо професионално обучение за възрастни, обучение за придобиване на ключови компетентности и професионално ориентиране. Проектното предложение се отнася и до основната целева група на предприятието съгласно чл. 60а, ал. 3., т. 1 от Закона за насърчаване на заетостта – безработни лица от групи в неравностойно положение на пазара на труда. Чрез обучение в клоновете те повишават пригодността си за заетост, възможността за  намиране на работно място и подобряване на живота си. Проектът касае и втората по значимост целева група – заетите лица, които се нуждаят от преквалификация или повишаване на квалификацията, и работодателите.

В периода 2011-2016 г. в петте клона на предприятието:

– в рамките на Националните планове за действие по заетостта (НПДЗ) са получили професионална квалификация над 7500 безработни лица, около 1/3 от тях са преминали и обучение по ключови компетентности – «Обществени и граждански компетентности»,  «Инициативност и предприемачество», „Дигитална компетентност“,

– по схеми на ОП РЧР са обучени над 1200 безработни  и заети лица,

– в краткосрочни курсове и семинари по заявка на физически лица или работодатели

са участвали над 2000 лица,

– около 600 обучаващи на възрастни – учители в професионални гимназии, преподаватели в ЦПО и наставници в предприятия, са подобрили методическата си компетентност за обучение на възрастни.

Важна дейност на ДП БГЦПО е и грижата за квалификацията на персонала, без която основната му дейност е немислима. Тъй като персоналът е назначен на трудов договор, има сериозен смисъл от инвестиции в неговата квалификация и на нея се гледа като на важен елемент на  качеството на обучението. Основната грижа на ръководството е насочена към нейното непрекъснато повишаване, специално на ръководния състав, преподавателите и ключовите за учебната дейност служители. Тази отговорност се вписва в цялостната стратегия на ДП БГЦПО за непрекъснато подобряване на качеството на предлаганите услуги и е залегнала като стратегическа цел в основните документи на предприятието, приети от неговите органи на управление и утвърдени от министъра на труда и социалната политика.

Грижата за квалификацията на персонала е комплексна – както за професионалната компетентност, така и за социалната, методическата, организационната и съпътстващите ги личностните качества.

Проектната идея не предполага, че персоналът на ДП БГЦПО не притежава необходимата квалификация, специално социална компетентност. В този смисъл проектът не е единично явление, а част от поредица целенасочени проектни дейности за постигане на търсени резултати и тяхното надграждане, разширяване и задълбочаване. Още по време на германското финансиране (1995-2010) персоналът е обучаван за повишаване на професионалната и методическа компетентност, като е обръщано внимание и на социалните умения. Така че теоретичните постановки са ясни и те са прилагани и се прилагат и сега в работата.

Целта на проекта е повишаването на  социална компетентност чрез и за действие, запознаване на живо с практическото прилагане на определени теоретични постановки, проверени в практиката на общуването начини за справяне с критични ситуации в общуването. и обучението на проблемни групи. Този опит могат да предадат партньорите по проекта.

ДП БГЦПО има успешни проекти, чиито резултати се прилагат трайно в практиката на обучението и дават отлични резултати:

-по Програма „Леонардо да Винчи”, Мобилности, 2013-1-BG-1-LEO03-08816, с цел обмяна на опит с успешни и опитни партньори по темата „Мениджмънт на обучаваща институция в пазарни условия”,

-по Програма ЕРАЗЪМ+, Мобилност на персонал в ПОО, 2014-1-BG01-KA102-001240, целящ повишаване на общата методическа квалификация на обучаващите за провеждане на атрактивен учебен процес с възрастни,

-по ОП РЧР – „Шанс за младежи в риск на пазара на труда” (МЛАД ШАНС), чрез който проучи модела на водещи партньори от Австрия и Германия за разработване на отделна схема за „Подготовка на младежи за включване в професионално обучение“.

Квалификацията на персонала се повишава системно и чрез вътрешни мероприятия, свързани с методиката на обучението на възрастни.

Въздействието на проектите и останалите мероприятия се измерва с прилагането на методи и техники за повишаване атрактивността на обучението, съобразено със спецификата на възрастните учащи.

През всичките тези години персоналът се справя с много усилия и упоритост с предизвикателството да обучава и общува с трудната целева група на уязвимите и обезверени хора – не само при обучението, но и при пребиваването на голяма част от тях в общежитията на клоновете, и придоби ценен опит.

Този опит обаче подлежи на разширяване, допълване и актуализиране в следствие на промените, които настъпват на пазара на труда и в характеристиките на целевата група

 

Информация за ключови служители, участници в проекта

Във фирмената култура на ДП БГЦПО персоналът – хората, са най-важният фактор за неговото развитие и успех и най-голямото богатство на предприятието. Професионалният профил на всеки член на екипа на предприятието като обучаваща институция съдържа като централен елемент професионалната компетентност  (знания и умения за основната дейност, напр. за преподавател по заваряване – знания и умения да заварява по четирите основни метода), съпътствана от неизбежно необходимите допълнителни компетентности: методическа (способността да се предават знания и умения), организационна (да планира, подготвя, организира и самоорганизира дейността си), социална (разработена по-нататък като предмет на това проектно предложение), които се допълват от личностните качества и нагласи. Компетентността е комплексна и всеки елемент допълва другите и спомага за тяхното разгръщане.

В изпълнението на проекта ще участват служители на ДП БГЦПО, които изпълняват ключова роля в неговата дейност, носят отговорност за успеха му, разработват стратегическите цели за развитие на дейността му, мерките за повишаване качеството на предлаганите услуги за обучение и работят по усъвършенстване на учебния процес в съответствие със спецификата на целевите групи.

Към тези ключови служители, участващи в проекта, се отнасят: екипът на проекта (ръководителят на проекта, който е изпълнителен директор на ДП БГЦПО и доказан дългогодишен експерт в областта на обучение на възрастни, координаторите на проектните дейности по места в петте клона – директорите на клоновете) и счетоводителят на проекта. Освен това в проекта участват ръководителите на учебните отдели, преподаватели по теория и практика в клоновете и ключови за обучението служители от учебните секретариати. В проектното предложение всички обобщено са наречени „ключови служители“.

Всички те са свързани с обучението, с директни ежедневни контакти с целевата група, почти всички са и обучаващи паралелно с ръководните им функции, и притежават дългогодишен опит в успешното изпълнение и координиране на проектни дейности и в ефективното управление на средства от различни национални и европейски програми.

Опитът на персонала на ДП БГЦПО за специфичното обучение на възрастни:

– започва да се натрупва още в рамките на българо-германските проекти в подкрепа на системата за професионално обучение на възрастни по билатералната Програма на ГТЦ „Насърчаване на професионалното обучение на възрастни и заетостта в България “ (1993-2010),  някои проекти на трите „стари“ БГЦПО по Програмите „Учене през целия живот“, ФАР и др.,

– се надгражда, развива и допълва в споменатите три проекта на вече създаденото ДП БГЦПО по Програма „Леонардо да Винчи“, Еразъм+ и ОП РЧР.

Съвместно с германски експерти ключовите служители са преминали обучения в Германия и България за повишаване на квалификацията като обучаващи и администриращи учебен процес с възрастни и са участвали в разработването на учебни материали, вкл. ръководства, по общата методика за обучение на възрастни и организиране и провеждане на подхода „Ориентирано към действие обучение“, създаващ предпоставки за прилагане на принципите на съвременното обучение на възрастни: практическа ориентираност, активност на обучаваните, поставянето им в център на учебния процес и пр.

Важни теми в тези обучения и при експертната работа са били свързани със социалната компетентност на персонала като съществена съставна част на професионалния профил на всеки член на персонала в обучаваща институция, работеща с възрастни учащи.

От години чрез разработените материали експертизата по методика на обучение на възрастни и натрупания опит се трансферира сред партньори на ДП БГЦПО.

„Ключовите служители“ ще допринесат към проекта много добрата си професионална квалификация за обучение на възрастни, включително социална компетентност, която те притежават и практикуват. Тя обаче задължително подлежи на постоянно повишаване, разширяване, задълбочаване и актуализиране в отговор на промените на пазара на труда и възникващите нови предизвикателства, свързани с промени в характеристиката на целевите групи и поставяне на нови цели пред професионалното обучение с възрастни – не само изучаване на професия, но и задължително придобиване на умения за комуникативност и екипност на работното място, за превенция на конфликти, толерантност към различия и пр.

В конкретния случай професионалната квалификация на ключовите служители ще бъде повишена чрез надграждане на социалните им умения за прилагане на адекватен подход към специфичната, тежка и трудна за обучение и общуване целева група на безработните лица в неравностойно положение на пазара на труда, чрез прецизиране/конкретизиране на подходящи методи и техники за обучение, на конструктивно, премерено поведение и пр., за да се постигне желаната ефективност от скъпо струващото на държавата професионално обучение на тези лица. Затова проектното предложение се концентрира специално върху социалната компетентност като важна част от професионалната квалификация.

 

Партньори:

Bildungswerk BAU Hessen-Thüringen e.V.

ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE

 

Резюме на проекта

Във фирмената култура на ДП БГЦПО персоналът – хората, са най-важният фактор за неговия успех и най-голямото му богатство. Професионалният профил на всеки член на персонала съдържа като централен елемент професионалната компетентност, съпътствана социална, методическа, организационна, личностна. В този комплекс от компетентности всеки елемент допълва другите и спомага тяхното разгръщане.

Проектната идея не предполага, че персоналът на ДП БГЦПО не притежава социална компетентност. Вниманието тук е насочено точно към социалните умения поради настъпилите в последните 1-2 години количествени и качествени промени в основната целева група на ДП БГЦПО – безработните лица от рисковите групи на пазара на труда, уязвимите, маргинализираните. Ако преди в групите за обучение е имало отделни участници с проблемно поведение, то сега болшинството са такива. Те се характеризират с тотална демотивация, липса на умения за учене, арогантност, агресивност, и пр. Създава се напрежение, стрес сред обучаваните, а целият персонал е поставен в критични ситуации, за които не е подготвен. Освен това все повече участници са с различен етнически и религиозен произход.

Затова целта на проекта е повишаване на социалната компетентност на персонал на ДП БГЦПО от различни категории за справяне с проблеми, свързани с така променената характеристика на обучаваните. Теорията е ясна, търси се опита от практиката на партньорите, да се види на живо, как те повишават социалната компетентност на персонала си, как подхождат за справяне с изброените характеристики на проблемните обучавани (предвид факта, че става дума за възрастни), какъв поведенчески модел са формирали отделните категории персонал и как го прилагат, как вземат решения за реакции в критични състояния, пр. Става дума не само за традиционното разбиране на социалната компетентност като комуникативност, екипност и превенция на конфликти – тези способности на участниците ще бъдат доразвити, обогатени и конкретизирани с практически примери от партньорите, но и за умения за превенция и справяне с агресия, за мотивиране и самомотивиране, социализиране, развиване на чувство за толерантност към различията, пр.

В проекта ще участват 30 представители на персонала на ДП БГЦПО – ключови служители, чиято дейност е ежедневно пряко свързана с обучение и обслужване на целевата група: ръководители, преподаватели и отговорници за учебната дейност в учебните секретариати съгласно утвърдената персонална структура на предприятието.

Методологията, предвидена в проекта за повишаване на социалната компетентност на персонала на ДП БГЦПО включва:

-работни срещи с отговорни служители на партньорите за обсъждане на прилагани от тях стратегии и мерки за повишаване и оценяване на социалната компетентност на персонала, учебни програми и материали,

-наблюдение/ хоспитиране на учебен процес при партньорите, съчетано с обмен на експертни мнения относно прилагани от тях в практиката начини на справяне с проблемни възрастни обучавани, обяснения на определено поведение и реакции в процеса на обучение и след него, подходи за информиране, социализиране, мотивиране, включване в учебните програми на теми от социалната компетентност, проиграване на подходящи атрактивни методи и техники за предаване на социални умения.

Проектът предвижда 4 учебни визити при приемащи партньорски организации в 2 европейски страни с доказан опит в професионалното обучение на възрастни, вкл. трайно безработни, младежи с проблемно поведение, лица с различен етнически произход и религия.  Цели се създаване на устойчиви контакти с партньорите за последващ обмен на опит и участие в бъдещи проекти като потенциални дългосрочни ползи от проекта.

Повишаването на социалната компетентност ще окаже благоприятно въздействие за постигане на крайната цел – повишаване качеството на професионално обучение и на неговата ефективност при тези групи.

Очакваните резултати са 1. повишена социална компетентност на обучаващия,  ръководен и административен персонал  на ДП БГЦПО, съобразена със спецификата на основната целева група от безработни лица в риск на пазара на труда. Тя води до прилагане на комплексен, но и диференциран подход към отделните подгрупи, до по-голяма увереност и самочувствие в персонала при справяне с проблемите. 2. Подобрената социална компетентност ще бъде предадена на участниците чрез: а). подходящ пример за поведение, б). знания и умения, включени в нарочни курсовете за придобиване на ключови компетентности, в). в допълнителни 16 уч. ч., посветени специално на социалните умения, които от 2017 г. са част от всеки курс. Крайният резултат и трайността на благоприятното въздействие от мобилността е повишена успеваемост и пригодност за заетост на обучаваните.

Всички тези положителни промени в крайна сметка ще доведат до изпълнение на заложените в акта на създаване на ДП БГЦПО функции на водеща за системата на професионално обучение на възрастни организация, прилагаща трансферирани иновации, добри практики и положителен опит от водещи страни