bgdeen

„ШАНС ЗА МЛАДЕЖИ В РИСК – МЛАД ШАНС”

project-chance-dp-bgcpoОт втората половина на годината ДП «БГЦПО» работи активно по проект „ШАНС ЗА МЛАДЕЖИ В РИСК – МЛАД ШАНС”, BG051PO001-7.0.07-0240-С0001, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, Приоритетна ос 7 „Без граници” – Компонент 1 – Фаза 2. Проектът е финансиран от ЕК чрез Европейския социален фонд.

Срокът на проекта е 20 месеца, а общата му стойност 271 281.90 лв. Негова цел е

повишаване на квалификацията на обучаващите в клоновете чрез придобиване на допълнителни компетентности за работа с младежи в риск при прилагане на иновативни практики, заимствани от партньори от Германия и Австрия.

Ще бъде проучен опита на двете държави, които имат едни от най-ниските нива на  младежка безработица в Европа и доказани успехи в работата с проблемни младежи. Участниците в работните посещения по проекта ще се запознаят с методи и техники за мотивиране на младежите за учене и труд, за повишаване на техните компетентности за учене, социално общуване и екипност. На база австрийския и германски модел ще се разработи български модел за работа с младежи в риск и учебна документация за повишаване квалификацията на обучаващите за работа с тази трудна целева група.

На 31.10. и 01.11.2013 год. в София с участието на представители на партньорите от Австрия и Германия се проведе първата работна среща по проекта, съчетана с неговото официално представяне сред партньори на ДП „БГЦПО”, членове на Консултативния съвет. Планирани са дейностите, разпределени задачите за постигане на проектните цели, разпространяват се материалите по проекта.

„МЛАД ШАНС” е принос за решаване на актуалния европейски и национален проблем с високата младежка безработица чрез повишаване квалификацията на обучаващите за работа с трудната целева група на младежите в риск.