bgdeen

„Повишаване на конкурентоспособността чрез професионално и мотивационно обучение”

   project-pro-motiv-dp-bgcpo  От месец юли 2013 год. ДП «БГЦПО» работи по проект „Повишаване на конкурентоспособността  чрез професионално и мотивационно обучение  (ПРО – МОТИВ)”, финансиран от ЕК чрез Европейски социален фонд, ESF-1110-09-12001, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-1.1.10 „Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда”, на Оперативната програма  „Развитие на човешките ресурси”.

     Проектът цели обучение на избрани съвместно с Бюрата по труда безработни младежи в клоновете на държавното предприятие в градовете Плевен, Пазарджик, Стара Загора, Царево и Смолян по избрани професии / специалности, търсени на пазара на труда: Заварчик, Касиер, Фризьор, Оператор информационно осигуряване, Сътрудник малък и среден бизнес, Текстообработване. Някои от курсовете за професионално обучение са придрижени с обучение за придобиване на ключови компетентности по чужд език, Инициативност и предприемачество или Обществени и граждански компетентности.

     Общата стойност на проекта е 144 567.68 лв., а продължителността – 8 месеца. В общо 18 курса ще бъдат обучени 112 безработни лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда от петте града, където се намират клоновете на предприятието. При избора на участниците в обученията ще се постави акцент върху младежи до 29 години с цел  принос на проекта за намаляване на младежката безработица – актуален европейски и национален проблем.

     На 09.10.2013 и 10.10.2013 г. в София бе проведена първата организационна среща по проекта с участието на координаторите по проекта от петте клона на ДП „БГЦПО”. Бяха обсъдени дейностите, планирани конкретни стъпки за реализирането им в постигане на проектните цели, разпространени рекламни материали. По места се разпространяват рекламни материали и съвместно с Бюрата по труда се провеждат информационни срещи за подбор на участници в обученията. В ДП „БГЦПО” клон Царево приключи обучението на първите групи по ключова компетентност „Инициативност и предприемачество” – „Конкурентно предимство в туризма чрез сомелиерство”.