bgdeen

Мобилности № 2013-1-BG-1-LEO03-08816

hrdc-logoLLProgramme-logo

 

 

Проект: Мобилности  № 2013-1-BG-1-LEO03-08816
Програма: „Учене през целия живот”
Подпрограма: „Леонардо да Винчи”
Тема: „Мениджмънт на обучаваща институция в пазарни условия”
Цел: Подобряване на уменията за управление на институции за професионално обучение на възрастни в пазарни условия

Партньори:
Internationaler Bund (
IB) – Германия, град Йена
Berufsförderungsinstitut (
BFI) Австрия, град Линц

 • Описание на проектната идея

  ДП БГЦПО  е новосъздадена обучаваща институция. С еднократен акт на преобразуване се премина от бюджетно финансиране на петте БГЦПО към пазарна ориентация и самофинансиране на дейностите в новата юридическа форма. Преходът не е лесен, като се има предвид икономическата ситуация на стагнация и криза в страната и нейното влияние върху пазара на услуги за обучение и намалелия брой работодатели и заети лица, готови да заплащат за обучение.

  Към това се прибавя и обстоятелството, че като правоприемник на старата структура, ДП БГЦПО запазва своята специфика като обучаваща институция – собствен преподавателски и административен персонал и собствена материално-техническа база, които трябва да се опазват и поддържат.

  В България няма сходни обучаващи институции с такава специфика като юридическа форма – държавно предприятие, и като структура, от които да се почерпи и обмени опит за обещаваща успех позиция на пазара на услуги за обучение. В допълнение съгласно учредителните документи основната целева група на ДП БГЦПО са безработните лица от рисковите групи на пазара на труда, характеризиращи се с проблемно социално поведение, слаба мотивация за участие в учебен процес и търсене на заетост – една трудна, но важна за пазара на труда целева група. Оказа се необходим водещ положителен опит за справяне с нея и успешното й реализиране на пазара на труда.

 • Целеви групи на проекта

  В проекта участват две групи ползватели – колеги от ЦУ и клоновете на ДП БГЦПО:

  1. Първа група. Директорите на клоновете и ръководството на Централно управление  – 7 човека, които проучиха положителен опит за мениджмънт на обучаваща институция с пазарна ориентация. Част от директорите на клоновете са новоназначени, някои са служители на бившите центрове, но не с ръководни функции. Освен това управлението на бюджетно предприятие се различава от мениджмънта на пазарна структура.

  Постигната е основната цел на тази група – да проучи опита на колегите от Австрия в областта на управлението и маркетинга на обучаваща институция в пазарни условия (позициониране, стратегии за развитие, развиване на партньорски мрежи, съотношение между обществени поръчки и чисто пазарно финансиране, намиране на допълнителни източници на финансиране, представяне на институцията и нейната дейност.

  Двама от директорите на клонове са нови за сферата на професионалното обучение на възрастни, двама са работили в бившите центрове, но не като директори. При единствения останал от старата структура директор се установи, че неговите знания и умения са свързани със спецификата на държавната администрация и липсват такива за ръководство на пазарно ориентирана организация. Директорите са с висше образование, подходяща квалификация и силна мотивация. Специфичната потребност при тях се изразява в необходимостта от обмен на опит и натрупване на нови знания и умения за ръководене на обучаваща институция в пазарни условия. Тук има две специфики: тази на пазара на услуги за обучение в България, за която трябва да се подберат подходящи подходи и начини на действие, и тази на процеса на обучение, който често погрешно се отъждествява напълно с производствения процес. Към това се прибавя спецификата на ДП БГЦПО – собствени база и персонал. За тази група бе изключително полезно да се запознае на место с безспорно доказания добър опит на колегите от Австрия в управлението и маркетинга. Важно бе да се обменят идеи за рисковете при мениджмънта на обучаваща институция с пазарна ориентация, да се проучат допълнителни възможности за развитие. Австрийският партньор е преминал през сходен период на развитие и ще е от полза да се проучат неговите изводи от грешки и успехи.

  2. Ръководителите на учебните отдели с представител на ЦУ – 7 човека, които също се нуждаят от споделяне на положителен опит при намиране на клиенти, установяване на потребности от обучение, атрактивно представяне на учебни програми, гъвкавост и прилагане на подходи и методи за овладяване на представители на рискови целеви групи, особено на трудни младежи с проблемно поведение и липса на мотивация за учене и труд. Основна цел на тази група бе покриване на тези потребности от знания и умения, което се постигна при обмена на опит с колеги от Германия.

  Ползвателите от тази целева група са непосредствените ръководители на учебната дейност и тяхна грижа е подготовката, провеждането и отчитането на обучението. Те са с висше образование, педагогическа квалификация и силна мотивация. Особеност при тях е необходимостта от усъвършенстване на техните умения за работа с възрастни учащи (адрагогически подход). Техните специфични поребности се изразяват в  необходимостта от проучване на положителен опит при намиране на клиенти, установяване на потребности от обучение, атрактивно представяне на учебни програми, гъвкавост и прилагане на подходи и методи за овладяване на представители на рискови целеви групи, особено на трудни младежи с проблемно поведение и липса на мотивация за учене и труд. Този опит се придоби при колегите от Германия.

 • Принос и ползи от мобилността

  Като резултат от мобилнотите тези две групи ползватели са формирали умения за по-добро справяне със задачите си и нагласа за прилагане на наученото с цел подобряване качеството на управление на ДП БГЦПО и предлаганото обучение. ДП БГЦПО има потенциал да продължи да мултиплицира събрания опит сред колеги от други ЦПО, членове на Консултативния му съвет.

  Тази мобилност допринесе за професионално и личностно развитие на ползвателите  в нея в няколко аспекта:

  –                     Професионално развитие: участниците и в двете групи заемат ръководни позиции в новосъздаденото държавно предприятие. Те са водещите и от правилността на техните управленски подходи и решения до голяма степен зависи успехът на клоновете и цялото ДП. Стара поговорка казва, че за директор не се учи. Основното, което е необходимо на директорите на  ДП БГЦПО е споделяне на опита от действия и реакции при определени критични ситуации, което им дава по-голяма увереност при изпълнение на техните отговорности. Мобилността повиши професионалната им квалификация и обогати знанията и уменията им за справяне със специфичния процес на управление на обучаваща институция от този тип в пазарни условия.

  –                     Освен това мобилността отговори и на въпроса от общо европейско значение за участие в мерки за справяне с младежката безработица и оптимизиране на прехода от обучение към заетост – задача, формулирана на срещата на Г-20 на министрите на труда и заетостта ан страните, членки на ЕС, през септември 2011 г. в Париж, на стратегията за младежка заетост.

  –                     Интеркултурни и езикови компетентности: За съвременния човек е важно да формира отношение към различието, да го уважава и използва разнообразието като възможност за подбор на най-подходящия начин на действие в определена професионална или житейска ситуация. Контактите с партньорите от двете водещи страни в областта на професионалното обучение бяха полезни на участниците  и като база за разработване на идеи за бъдещи проекти и стратегии за развитие. Разговорите допринесоха за подобряване на езиковите компетентности и са стимул за изучаване на чужд език.

  –                     Личностен напредък: Комбинацията от повишаване на професионалните компетентности в съчетание с езиковите и интеркултурните доведе до личностно израстване на участниците в мобилността – те имат чуждестранен опит, който могат да използват в своята работа и да споделят с колеги.  Вземе се пример за организираност и дисциплина на труда, опазване на чистота и околна среда, различен начин на мислене, надживял егоизма и интровертността, а ориентиран към другите и общото.

  Конкретните цели на ползвателите в мобилността произтичат от желанието и стремежа им към усъвършенстване на своите ръководни умения чрез запознаване с положителен чужд опит. Постигнатите цели са:

  – запознаване с опита на колегите в Германия и Австрия при прилагане на съвременни подходи и методи на ръководство и маркетинг;

  – усвояване на нови знания за овладяване и справяне с критични ситуации в мениджмънта: рискове, заплахи, конфликти.

  – придобиване на увереност за практическо приложение на нови методи при вземане на важни решения, търсене на финансиране, разширяване на партньорска мрежа;

  – запознаване с материали на партньорите: стратегии, проекти, система за гарантиране на качеството, за мотивиране на персонала,

  – повишаване на мотивацията и добиване на увереност за преструктуриране на административния и учебен процес,

  – стимулиране на участниците към трансфер на нови знания и умения като резултати от мобилността и тяхното мултиплициране.

  Съдържание на мобилността произтича от назованите конкретни цели, но е свързано и с общите цели и директните и индиректни ползи от нея.  В хода  на мобилността бе обменен опит по най-актуалните проблеми пред пазара на труда и професионалното обучение във всички европейски страни, залегнали в програмните документи и стратегии на ЕС: младежката безработица, демотивацията за учене и труд, демографските проблеми, професионалната мобилност, миграцията. Това разшири професионалния кръгозор на колегите. За България миграцията изглежда далечен проблем, като изключим емиграционните нагласи, особено сред младите и добре образовани хора. Но ДП БГЦПО ще работи с Държавната агенция за бежанците, включвайки в курсове за обучение представители от тази целева група. В тази връзка опитът на германските и австрийски колеги от работа с мигранти е безценен като подготовка за нейната спецификата и успешен подход. Този опит е полезен като се пренесе и върху още една специална целева група, с която клоновете ще работят организирано тази година –  младежи от ромски произход.

  Този опит се предава на преподавателите в клоновете, което допринася за повишаване на тяхната увереност в процеса на преподаване и за успеха на обучаемите, насърчава повишаването на качеството и иновативността на системно ниво чрез разпространение на добрите практики и допринася за повишава атрактивността на професионалното образование и обучениe и насърчаване на мобилността като цяло.

  В най-голяма степен проектът е в съотвествие с втората цел на Програма „Учене през целия живот” – „Подобряване на качеството и  увеличаване на обема на сътрудничество в Европа между институции или организации, предоставящи възможности за учене, предприятия, социални партньори и други”. Тази цел е от първостепенно значение за интензивиране процеса на внедряване на успешни подходи и практики в областта на ПОО на европейско и национално ниво. Сътрудничеството със сродни институции допринася за по-високата степен на съгласуваност на целите и изграждане на ползотворно партньорство за постигането им.

  За обучаващите институции от различни страни и техните ръководители и преподаватели е важно да поддържат стабилни и трайни контакти по между си, защото те са най-добрият начин за постоянен обмен на знания относно съвременни подходи и методи на ръководство, и особено на умения, които не могат да бъдат придобити чрез ръководства и интернет. За тях е необходим практически опит, който се проучва и придобива в процеса на работата. В този смисъл мобилността допринесе за разширяване на сътрудничеството между обучаващи институции:

  – от една страна директно чрез укрепване и задълбочаване на контактите между ДП БГЦПО и двете обучаващи институции-партньори IB в Германия и BFI в Австрия,

  – и от друга страна индиректно – чрез утвърждаване на мрежата от обучаващи институции в Европейската асоциация на институции за професионално обучение (EVBB), в която всички партньори в мобилността членуват.

  Чрез мобилността се създадоха предпоставки за трайност на взаимоотношенията при обмен на знания, опит, добри практики, и се гарантира разпространението на положителните резултати от нея.

  Мобилността значително повиши квалификацията на ръководния персонал на ДП БГЦПО, а тя е важен фактор за качеството на предлаганото обучение. Задълбочаването на знанията и уменията за прилагане на съвременни мениджърски подходи в пазарни условията рефлектира положително върху стабилността на клоновете на ДП БГЦПО и партньорските ЦПО от членовете на Консултативния съвет, увеличава конкурентоспособността им на пазара на услуги за обучение.

  ДП БГЦПО е важен инструмент за осъществяване на правителствената политика на пазара на труда и обхващане на рисковите групи и допринася за решаването на проблемите със заетостта,  качеството на обучението, атрактивността на професионалното обучение, обвързването на обучението с бизнеса и акцента върху практиката.

 • Постигнати резултати:

  – управленските знания и умения на ръководителите на клоновете са актуализирани и разширени, усвоени са нови подходи, методи и техники за вземане на управленски решения в различни сутиации на пазара, за провеждане на съвременен процес на обучение,

  – постигната е увереност в прилагането на пазарни и маркетингови стратегии и подходи,

  – разширени и задълбочени са знанията и уменията за работа по европейските проблеми и документи, отнасящки се до общоевропейски проблеми,

  – постигната е трайност на контактите с партньорите,

  – придобити са нови знания за провеждането на дуалното обучение в двете страни и неговите разновидности.

 • Резултатите от мобилността са разпространени по следния начин:

  1. Всеки участник подготвя доклад с описание на придобития опит и запознава колегите от своя клон и споделя натрупания опит. Тук особено важни са мултиплициращите семинари в двата нови клона на ДП БГЦПО в Царево и Смолян, където колегите са с най-малък управленски опит.

  2. При заседание на Консултативния съвет (КС), чиито членове  представляват обучаващи институции на социалните партньори, след края на проекта  се  представят резултатите от мобилността.

  3. Публикуване на резултатите от проекта на сайта на ДП БГЦПО – подготвения заключителен материал, обобщаващ резултатите от мобилността. Той ще бъде изготвен и оформен по изискванията на Националната агенция.

 • Партньор: Internationaler Bund (IB) – Германия, град Йена

  ib-logoInternationaler Bund (IB) със седалище във Франкфурт на Майн, заедно с принадлежащото към него регистрирано Сдружение, със своите дружества и дялови участия, е една от най-големите институции в Германия, предлагаща услуги в областта на обучение, социални дейности и работа с младежи и проблемни целеви групи.

  IB разполага с 12.000 сътрудници, които работят в 700 обучаващи институции и техни клонове, разположени в 300 населени места на територията на Германия, и помагат годишно на около 350 000 германски и чуждестранни граждани (имигранти): деца, младежи, възрастни и стари хора, при планирането на техния професионален и жизнен път, повишаване на тяхното образователно и квалификационно ниво. Поемането на социална отговорност и обществен ангажимент е основна съставна част на управленската и предприемаческа дейност на IB още от основаването му през 1949 год.

  Със своето ноу-хау и дългогодишен опит IB е търсен и надежден партньор в страната и чужбина и подкрепя нуждаещите се от съвет колеги по въпросите на професионалния мениджмънт на обучение и социални услуги.

  В областта на професионалното обучение в Германия IB от години развива активна и успешна дейност на територията на цялата страна в следните направления:

  • начално професионално обучение;

  • повишаване квалификацията на заети;

  • повишаване квалификацията на безработни;

  • финансиране на квалификационни мерки чрез ваучери за предоставяне на услуги за обучение;

  • гарантиране на качеството на мерките за обучение и квалификация;

  • повишаване на квалификацията на обучаващ персонал;

  • подкрепа на ръководен персонал на обучаващи институции при тяхното ефективно управление;

  • насърчаване на предприемачеството, консултиране на начинаещи в бизнеса;

  • съвместна дейност с МСП;

  • посредничество на пазара на труда;

  • професионално ориентиране, информиране и консултиране.

  На база на дългогодишния си опит в тези области както на концептуално, така и на практико-приложно ниво, екипите на поделенията на IB разполагат с богат материал относно разработването, въвеждането и по-нататъшното развитие на доказани управленски и методически модели за професионално обучение.

  IB проявява силен интерес към сътрудничество с български обучаващи институции и може да бъде много полезен с дългогодишния си опит в областта на професионалното обучение на възрастни.

 • Партньор: Berufsförderungsinstitut (BFI) – Австрия, град Линц

  bfi-logoBerufsförderungsinstitut Oberösterreich (BFI), в превод Институт за насърчаване на професиите в Горна Австрия, е част от BBRZ-Група (Berufliches Bildungs- und Rehabilitationszentrum Linz) – една от най-големите и мощни институции в Австрия, предлагаща услуги в областта на професионално образование и обучение, квалификация и преквалификация, професионална интеграция,  заетост и посредничество при намиране на работа.

  Към BBRZ-Група се числят и FAB – Verein zur Förderung von Arbeit & Beschäftigung (в превод Сдружение за насърчаване на труда и заетостта) и BBRZ Reha GmbH (Център за рехабилитация ООД). С богатата си програма от разнообразни мерки и услуги в своята област на действие, отговарящи на изискванията на пазара на труда и съобразени с потребностите на различните целеви групи, и особено с качеството на своята работа, Групата се е наложила като надежден партньор на обществени и частни организации. Има солиден опит в работата по проекти.

  BFI Линц е основан през 1960 г. Институтът предлага услуги за обучение и повишаване на квалификацията за заети и безработни по възложение на службите по заетостта (на конкурсен принцип), работодатели и частни лица. Работи по проекти на  ЕСФ и ЕК.

  BFI предлага широка гама от услуги за обучение на безработни: начално професионално обучение, продължаващо професионално обучение, професионално консултиране и ориентиране предимно по технически и социални професии. Към тези услуги BFI предлага за втората си основна целева група – заети лица, и курсове за изучаване на чужди езици, личностно развитие, основно професионално образование.

  Институтът развива много силна социална дейност и предлага разнообразни мерки за социална и професионална интеграция на хора с увреждания, на специалната група на мигрантите и др. рискови групи.

  BFI разполага с високо квалифицирани мениджъри и преподаватели във всички изброени области, които имат богат опит в работата с младежи и възрастни. Използваните от тях управленски и методически подходи и техники, съобразени със спецификата на всяка целева група и ориентирани към зачитане на индивидуалността на всеки обучаван и подпомагане на неговото развитие, са особено ценни като опит и могат да бъдат от голяма полза за ръководителите на български ЦПО. Австрийските колеги имат сериозен опит в работата на пазарен принцип, в прилагането на различни макетингови стратегии и са  добър пример за гъвкав и творчески подход при управление и организация на обучаваща институция на пазарен принцип.

 Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Проект: Мобилности № 2013-1-BG-1-LEO03-08816
Фотогалерия на проекта