bgdeen

Мобилности № 2014-1-BG01-KA102-001240

hrdc-logo

 

 

Проект: Мобилности № № 2014-1-BG01-KA102-001240
Програма: „ЕРАЗЪМ+”
Тема: „Методическата компетентност на обучаващите – ключ към атрактивно обучение”
Цел: Подкрепа на професионалното развитие на персонала на ДП „БГЦПО“ – педагогически и ръководен за повишаване на качеството на обучение чрез интегрирането на иновативни и атрактивни практики и задълбочаване на интернационалното измерение на организацията

Партньори:
Arbeit und Leben – Германия, град Хамбург
Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft – Германия, град Магдебург
CJD Bodensee-Oberschwaben – Германия, град Равенсбург
ÖJAB – Österreichische Jungarbeiterbewegung – Австрия, град Виена

 • Описание на проектната идея

  Основният предмет на дейност на ДП „БГЦПО” е осъществяване на обучения за придобиване на професионална квалификация на безработни и заети лица, навършили 16 години, обучения за придобиване на ключови компетентности, професионално ориентиране, валидиране на неформално и самостоятелно придобити знания и умения, методическо обучение на обучаващи на възрастни, включително наставници. Съгласно учредителните документи основната целева група на ДП „БГЦПО” са безработни лица от рисковите групи на пазара на труда, характеризиращи се с проблемно социално поведение, слаба мотивация за участие в учебен процес и търсене на заетост – една трудна, но важна за пазара на труда целева група. За справяне с тази целева група и успешното й реализиране в заетост е необходим водещ положителен опит.

  Целта за гарантиране качеството и повишаването атрактивността на професионалното обучение за възрастни налага непрекъснато актуализиране не само на специфичната професионална подготовка според тенденциите на развитие в съответния сектор, но и на методико-дидактическите компетентности на обучаващите, както и непрекъснато надграждане и усъвършенстване и на ключовите им умения.

  В България няма сходни обучаващи институции с такава ясна и проактивна връзка между ЦПО и пазара на труда, необходима за реализиране на учене, базирано на изискванията на бизнеса, от които да се почерпи и обмени опит за планирано и съобразено с потребностите  на бизнеса професионално обучение, за справяне с младежката безработица и оптимизиране на прехода от обучение към заетост.

  Опитът на германските и австрийски партньори в работата с мигранти и възможността да се пренесе и върху още една специална целева група – младежи от ромски произход, също носи добавена стойност за работещите в ДП „БГЦПО” и за предприятието като цяло. Утвърденият опит на двете страни в дуалното обучение улеснява ДП „БГЦПО” да участва в процеса на разработване на български модел за дуално обучение.

 • Целеви групи на проекта

  В проекта участват две групи ползватели от структурата на предприятието:

  1. Първа група. Преподавателите по теория и практика в държавното предприятие с висше или средно специално образование, които се нуждаят от споделяне на положителен опит при установяване на потребности от обучение, при провеждането на атрактивен учебен процес, гъвкавост и прилагане на подходи и методи за овладяване и мотивиране на представители на рисковите целеви групи, особено на младежи с проблемно поведение и липса на нагласа за учене и труд.

  2. Втора група. Експерти и ръководители, отговарящи за планиране на обучение и квалификация, които се нуждаят от споделяне на положителен опит при намиране на клиенти, установяване на потребности от обучение, за поддържане на проактивна връзка с всички заинтересовани страни в сферата на професионалното обучение на възрастни, на международните контакти и работата в мрежа на европейско ниво.

 • Принос и ползи от мобилността

  Процесът на учене в предвидените мобилности ще доведе до:

  – Актуализиране и разширяване на методико-дидактическите компетентности на преподавателите за провеждане на съвременен, практически ориентиран и атрактивен учебен процес.

  – Надграждане на компетентностите за работа с младежи в неравностойно положение и други уязвими групи.

  – Разбиране на взаимодействието между професионалното обучение и пазара на труда и на необходимостта от работа в мрежа.

  – Подобряване на чуждоезиковите и междукултурни компетентности, на уменията за работа в междукултурна среда.

  – Надграждане на компетентността за създаване на мрежи от международни партньори.

  –  Подобрена мотивация за професионално и личностно развитие.

  ДП „БГЦПО” има потенциал да продължи да мултиплицира събрания опит сред колеги от други ЦПО, членове на Консултативния му съвет, и да гарантира разпространението на положителните резултати от мобилностите.

  Мобилността допринася и за разширяване на сътрудничеството между обучаващи институции:

  – от една страна директно чрез укрепване и задълбочаване на контактите между ДП „БГЦПО” и обучаващите институции-партньори в Германия и Австрия,

  – и от друга страна индиректно – чрез утвърждаване на мрежата от обучаващи институции в Европейската асоциация на институции за професионално обучение (EVBB), в която всички партньори в мобилността членуват.

  ДП „БГЦПО” е важен инструмент за осъществяване на правителствената политика на пазара на труда и обхващане на рисковите групи и допринася за решаването на проблемите със заетостта,  качеството на обучението, атрактивността на професионалното обучение, обвързването на обучението с бизнеса и акцента върху практиката.

 • Очаквани резултати:

  – Актуализирани и разширени методико-дидактически компетентности на обучаващите.

  – Подобрена компетентност за осъществяване на атрактивно и качествено преподаване в полза на възрастните обучавани.

  – Надградена компетентност за работа с младежи и възрастни в неравностойно положение.

  – Повишено разбиране за взаимодействието между професионалното обучение и пазара на труда и на необходимостта от работа в мрежа.

  – По-широко разбиране на практиките, политиките и системите на професионално обучение в други европейски страни.

 • Разпространение на резултатите от мобилността:

  На професионално ниво:

  1.      Организиране на „Ден на обучаващия“ в рамките на деня на отворените врати във всеки от петте клона на предприятието.

  2.      Създаване на база-данни в локалната мрежа (Intranet) на всеки от петте клона на предприятието с материали по специфичните теми, предмет на обмена.

  3.      Организиране на семинар с членовете на Консултативния съвет (КС) на ДП БГЦПО за  представяне на резултатите от мобилността.

  4.      Разпространение на резултатите от обмена в рамките на обученията за повишаване на методическата компетентност за работа с възрастни учащи и провеждане на интерактивно обучение по НПДЗ.

  За по-широката общественост – на местно, регионално и национално ниво:

  1.      Публикуване на информация за напредъка по проекта и неговите резултати на сайта на ДП „БГЦПО” – заключителен материал, обобщаващ резултатите от мобилността.

  2.      Предоставяне на материали за публикуване на интернет страниците на други заинтересовани организации и институции.

  3.      Съобщения до медиите.

  Чрез ежедневните контакти на организацията с партньори, доставчици, клиенти и заинтересовани страни, както и при участия в специализирани изложения, трудови борси и работни срещи на регионално, национално и транснационално ниво.

 • Партньор: Arbeit und Leben Hamburg – Германия, град Хамбург

  logoaulArbeit und Leben Hamburg e. V. – център за обучение, със седалище в Хамбург e организация с идеална цел, основана от Съюза на германските синдикати  и Народния университет в Хамбург, в която към момента работят 54 специалисти в областта на професионалното, политическото и гражданско образование. Arbeit und Leben Hamburg e.V. е дъщерно сдружение на Bundesarbeitskreis Arbeit und Leben DGB/VHS. Организацията-майка е представена във всяка една провинция на Федералната Република и обхваща над 160 местни и регионални организации, в които годишно се обучават над 300 000 младежи и възрастни учащи.

  Организацията има за цел да мотивира хората да бъдат активни, да поемат живота си в свои ръце, да създават възможности за обмяна на гледни точки и реализиране на нови идеи. Специфичен акцент в работата представляват младежите в неравностойно положение, хората с увреждания, мигрантите, безработните и търсещите работа.

  В областта на образованието и квалификацията основните дейности на Arbeit und Leben Hamburg обхващат:

  ·         консултации и курсове за повишаване на квалификацията на обучаващи, специалисти „Развитие на човешките ресурси“ в предприятията, учители, представители на младежки организации;

  ·         разработване и провеждане на обучения според индивидуалните нужди на предприятията;

  ·         консултации на младежи и техните родители и подкрепа на младежите при кандидатстване за работа или място за обучение;

  ·         консултации за мигранти;

  ·         обучения по междукултурни компетентности и управление на различията (Diversity Management);

  ·         политическо и гражданско образование за младежи;

  ·         насърчаване на трансграничната мобилност на младите работници по време на и непосредствено след обучението им за придобиване на професионална квалификация.

  Сдружението от години реализира като изпращаща и като приемаща организация различни мерки за обмен в Европа и за целта е създадена „Агенция за мобилност“, която консултира и подпомага ползвателите и партньорите при подготовката и изпълнението на програмите за обучение и обмен.

  Организацията инициира разнообразни проекти. Проектът „Ориентирано към преживяването продължаващо обучение“ се отличава с новия подход и тематизира различни социални и политически въпроси от живота на младите хора, насърчава активното участие в обществени дискусии, убеждава, че съществуват различни и интересни форми на учене и на активно участие.

 • Партньор: Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft (EBG) – Германия, град Магдебург

  logo_EBGEuropäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft (EBG), в превод Европейската асоциация за професионално и социално обучение (EBG), основана през 1990, е частно сдружение с нестопанска цел, работещо в сферата на професионалното обучение и продължаващото образование. Към настоящия момент обединява 36 центрове за обучение в Германия, Словакия, Китай, Виетнам и Русия, в които се предлага широк спектър обучителни програми. Повече от 350 преподаватели, обучаващи, специалисти и ръководители работят на пълно работно време в EBG, както и над хиляда на хонорар. EBG предлага обучения за обучаващи, начално и продължаващо професионално обучение (металообработване, социални услуги, биотехнологии, здравни грижи, химия и опазване на околната среда, заваряване, машини с ЦПУ, мехатроника), курсове за преквалификация, разработва учебни материали за учащи и обучаващи  и учебни програми със сериозна практическа насоченост и тясна връзка с работните процеси и методи в предприятията и в съответствие с изискванията на пазара на труда.

  Във фокуса на ориентираната към действие дидактика, залегнала в модела на EBG, са особено активни форми на обучение, които повишават самостоятелността на участниците при работа и обучение, като лабораторно обучение и експериментален подход, работа с модели, проектна и проблемно ориентирана индивидуална и групова работа, проектно-базирани подходи за обучение, работа директно в професионалната практика, екскурзии и стажове.

  Съществена част от работата на EBG представляват и обученията за повишаване на квалификацията на учители от сферата на професионалното обучение от Китай, Виетнам и Русия.

 • Партньор: Christliches Jugenddorfwerk – CJD Bodensee-Oberschwaben – Германия, град Равенсбург

  logo_cjdCJD Bodensee-Oberschwaben е част от сдружението Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands e. V., което е представено в 150 населени места в Германия във всички провинции и в което работят 9500 сътрудници. CJD Bodensee-Oberschwaben е регистриран доставчик на социални и обучителни услуги в провинция Баден-Вюртемберг, където работят 80 специалисти с постоянен трудов договор и около 40 сътрудници на хонорар. Като организация със социална ангажираност CJD предлага на младежи и възрастни обучение, насърчаване и подкрепа в условията, в които живеят. В основата на дейността на CJD е християнската концепция за хуманност и мотото „Шанс за всеки“. Важни акценти в работата на организацията са: миграция и интеграция (подпомагане на младежи с мигрантски произход при планиране на индивидуалното им развитие, професионалното им ориентиране и обучение, социалната им интеграция), социална работа в училищата и други институции, професионално обучение за младежи и възрастни.

  Някои от текущите проекти на CJD, опитът от които ще обогати и обмена, предложен в рамките на стоящото проектно предложение:

  ·         Проект BaE: за младежи, намиращи се в дуалната система за професионално обучение, но имащи затруднения при ученето или социални проблеми и нуждаещи се от социално-педагогическа подкрепа;

  ·         Проект за намаляване броя на прекъсналите професионално обучение и гарантиране на успешно придобиване на квалификация в строителния сектор („Ausbildungsabbrüche vermeiden – Fachkräftenachwuchs sichern“) чрез подкрепящи обучението мерки и индивидуален коучинг;

  ·         Проект „Мрежа на партньорите в образованието“ – насърчаване на партньорствата в образованието, използване на работата в мрежа за подобряване на шансовете за успешно обучение на младежи с мигрантски произход.

  Сдружението CJD притежава ценен опит в областта на организацията на професионалното обучение в Германия и работата в партньорска мрежа на всички заинтересовани страни, в областта на обучението на обучаващи, особено по отношение на методиката и „меките“ умения, в областта на социално-педагогическото обгрижване на обучаемите (планиране на развитието, обучения за развиване на социалните компетентности).

 • Партньор: ÖJAB – Österreichische Jungarbeiterbewegung – Австрия, град Виена

  logo_ojabÖJAB – Österreichische Jungarbeiterbewegung е сдружение с нестопанска цел и една от най-големите младежки организации в Австрия с над 500 сътрудници. Основните области на дейност на организацията са работа с младежи (обгрижване и насърчаване на младите хора чрез различни мерки, младежки дейности, възможности за настаняване), инициативи за насърчаване на връзката между поколенията и образование и обучение (професионално образование и обучение, подпомагане на бежанци, проекти в помощ на развиващи се страни, национални и европейски проекти).

  Професионално-педагогическия институт (BPI) на ÖJAB работи в областта на обучението на учители по теория и практика и на обучаващи на възрастни, както и в областта на професионалното обучение, повишаването на квалификацията според специфичните изисквания на предприятията и езикови курсове.

  Като сдружение с нестопанска цел ÖJAB стопанисва и предоставя за ползване 30 общежития за 4700 студенти, ученици, обучаващи се в дуалната система, млади работници, възрастни хора и бежанци.

  Като осъществява своята дейност и работи по различни проекти, организацията допринася за образованието и обучението на хората, подкрепя сътрудничеството между поколенията, насърчава интеграцията на хора в неравностойно социално положение или със специални нужди.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.