bgdeen
30
Юли
2015

Насърчаване на предприемачески дух и култура чрез инструментариум по проект GEP VET

    В рамките на проект GEP VET беше разработен и стартиран инструментариум, който може да бъде използван от преподаватели в областта на обучението на възрастни и професионалното обучение. Целта на инструментариума е да подпомогне преподавателите, желаещи да формират и развиват в обучаваните предприемчивост и активност, както и търсените от работодателите качества на личността с цел повишаване на пригодността за заетост. По този начин обучаващите ще могат да насърчат предприемаческа култура и нагласа в редица курсове от сферата на професионалното обучение. В пилотната фаза на онлайн инструментариума обучаващите използваха предоставените материали в онлайн платформата в рамките на преподаваните от тях програми по професионално обучение в курсове за безработни и обучение по ключови компетентности.
На 28.07.2015 година в ДП „Българо-германски център за професионално обучение“ клон Стара Загора се проведе сесия за обратна връзка с участниците в пилотната фаза, което подпомогна експертите на проекта за финализиране на продуктите от проекта по най-добрия възможен начин. Обучаващите споделиха своя опит от прилагането на онлайн инструментариума, трудностите, които са срещнали, и предимствата, които той предоставя. Особено полезна се е оказала онлайн анкетата за установяване на нуждите от обучение, която придава на целия инструментариум своеобразна добавена стойност.
Интересът към работата по проектните дейности беше подчертан и траен, не само защото те са иновативни, полезни и интересни, но и защото целите на проекта се вписват в стратегията на предприятието за непрекъснато повишаване квалификацията на обучаващите по теория и практика с акцент върху методическите им знания и умения за провеждане на атрактивен и ефективен учебен процес с възрастни.

GEP-VET_Stara_Zagora_1     GEP-VET_Stara_Zagora_2     GEP-VET_Stara_Zagora_3