bgdeen

За работодатели в туризма – Споразумение МТСП-МТ

Какво обучение предлага ДП БГЦПО за кадрите в туризма ?

За безработни лица в рамките на Двугодишния план на обученията, финансирани по НПДЗ (Национален план за действие по заетостта)

1. Обучение за придобиване на професионална квалификация по професии и специалности от професионално направление „Туризъм“ съгласно лицензията на ДП БГЦПО
2. Професионално ориентиране
3. Обучение по 5 ключови компетентности, свързани със задължителни умения за сферата на услугите: Умения за учене, Обществени и граждански компетентности, Дигитални компетентности, Инициативност и предприемачество, Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите.