bgdeen

FokusDual – ПЛАТФОРМА ЗА ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Платформа за обмен на информация/форум за дискусии за обучаващи предприятия / работодатели, наставници, експерти – инструмент за обмен на добри практики, положителен опит, успехи и проблеми.

В смисъла на основната проектна идея и на база придобития в хода на реализирането на проектните дейности опит на екипа на ДП БГЦПО целта на тази дейност се изразява в създаване на базирана на интернет страницата на ДП БГЦПО възможност за получаване на информация относно дуалното обучение, неговата същност и начин на прилагане, за споделяне на мнения по интелектуалните продукти – тоест своеобразен форум за всички заинтересовани от дуалното обучение – наставници и обучаващи предприятия, инструмент за обмен на добри практики, положителен опит, проблеми и успехи по време на проекта и след неговото приключване.

Платформата е разработена като Интелектуален продукт О5 по проект „Стратегическо сътрудничество между бизнеса и професионалното обучение за дуално обучение“ 2016-1-BG01-KA202-023737 („FokusDual”), съфинансиран по Програма на ЕК ЕРАЗЪМ+, КА 2.

Тя се състои от две части:

Първа част

Работен вариант на немски език (работен за проекта), съдържащ текущата информация за напредъка по проекта през целия му период в moodle – https://fokusdual.wordpress.com/

Втора част

Финален вариант с вече готовите интелектуални продукти, които се представят на професионалната публика в България като информация и материал за дискутиране.

ФокусДуал -Информационни материали за дуалното обучение в Европа и в България:

Описанието на дуалните системи / дуалното обучение в страните, партньори по проекта, е изходен материал, върху който работи екипът на проект ФокусДуал. В хода на разработката се оказа, че има съществени разлики в етапа на развитие на дуалните системи / прилагане на дуалното обучение. В Германия и Австрия дуалните системи са с дългогодишни традиции и високо обществено доверие и завиден престиж. Постиганата е гъвкавост на системата в зависимост от спецификата на отделните браншове и целеви групи. В Румъния и Словакия процесът на въвеждане на дуалното обучение е в начален етап, фрагментално – по отделни професии и предимно за ученици. В България дуалното обучение е регламентирано в ЗПОО и Наредбата за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение).

Прочети още

През периода на германското финансиране в рамките на българо-германски проект по техническо сътрудничество Програма „Професионално обучение на възрастни и насърчаване на заетостта” първите три Българо-германски центъра за професионално обучение на възрастни (БГЦПО) в градовете Плевен, Пазарджик и Стара Загора от 1995 до 2001 год. провеждат дългосрочни курсове за професионално обучение в рамките на две години, базирано на положителния германски опит от практиката на дуалната система.

(БГЦПО са създадени по модела на германските междуфирмени учебни центрове, чрез които класическата дуална система отговаря на изменящите се условия и потребности на работодателите, провеждащи дуално обучение. Междуфирмени учебни центрове поемат практическото обучение на обучаваните, за да може да отидат при работодателите с вече придобити основни практически умения. Те поемат обучението на обучаваните на МСП, които поради спецификата на своята дейност нямат възможност да покрият всички теми от учебния план за практическо обучение на конкретно работно място).

Прочети още

Брошурата за работодателите е част от Интелектуален продукт О3 по проект ФокусДуал – Ръководство за  участници в дуално обучение. Тя е направена като делима част от Ръководството, за да бъде предоставяна на работодателите при работни срещи за информиране относно същността и начина на провеждане на дуалното обучение, финансиране,  съдействие от държавата, друго полезна информация.

Крайната цел на използването й е мотивиране на работодателите да включат фирмите си в дуално обучение.

Прочети още

Вашето мнение, въпроси, допълнителна информация

Съветите за наставниците като основен фактор за успеха на дуалното обучение са базирани на опита на ДП БГЦПО от обучения на наставници, провеждани от 2012 година насам. Те са систематизирана извадка от Интелектуален продукт О3 по проект ФокусДуал  „Ръководството за участници в дуално обучение“ и представляват практически насочена информация относно възможни ситуации, с които ще трябва да се справят наставниците,  съвети за поведение и общуване с обучаваните, евентуални проблеми и справянето с тях.

Прочети още

Сравнителният анализ на дуалните учебни програми от петте страни, партньори по проекта, е разработен като Интелектуален продукт О4 по проект ФокусДуал, по пет актуални и търсени на пазара на труда в България професии. В хода на разработването се оказа, че учебните програми за дуално обучение по избраните професии в отделните страни са различни и се наложи сравняване на съдържанието и начина на прилагането им. Получи се интересен сравнителен анализ, който не беше предвиден в проектното предложение, но пък изигра важна роля за разбирането на различията. Към този анализ има разработени от екипа на ДП БГЦПО пет учебни програми по петте професии – преструктурирани за дуално обучение. Така екипите по клоновете повишиха квалификацията си за подготовка на учебни материали за дуално обучение и могта да бъдат в помощ на работодателите.

Прочети още

ФокусДуал - Материали за дискусия:

Предложенията за обучение на наставници представляват систематизирана извадка от от Интелектуален продукт О3 по проект ФокусДуал  „Ръководството за участници в дуално обучение“ и са разработени на база опита, придобит по време на екипа. Те се отнасят до рамковите условия в България и са дискусионен материал. Идеята е да се намерят оптималните предпоставки за успешното провеждане на обучение на наставници предвид тяхната специфика като целева група и особеностите на дейността им – практическото обучение на конкретно работно място на обучаваните в дуална форма е съпътстваща дейност, която те провеждат успоредно с основните им функции като работници/служители във фирмата. Но тя е основен фактор за успеха на дуалното обучение и заслужава внимание и уважение.

С удоволствие ще прочетем Вашето мнение по предложенията! Пишете ни, ще уважим Вашия интерес и ще установим връзка с Вас!

Прочети още

Вашето мнение, въпроси, допълнителна информация

Учебният план и учебната програма за обучение на обучаващи на наставници са разработени като Интелектуален продукт О1 по проект ФокусДуал. Целта на този курикулум е да се обърне внимание на експертите/лектори/тренери, които ще поемат обучението на наставниците, върху тяхната специфика като целева група, върху основните теми на обучението в съответствие с компетентностите, които те трябва да придобият, върху правилния подбор на методи и техники, които да им се предложат за използване в процеса на практическото обучение. Крайната цел е придобиване на знания и начални умения за подготовка, провеждане и оценяване на ориентирано към действие обучение.

С удоволствие ще прочетем Вашето мнение по тази учебна програма! Пишете ни, ще уважим Вашия интерес и ще установим връзка с Вас!

Прочети още

Вашето мнение, въпроси, допълнителна информация

Учебният план и учебната програма за обучение на наставници са разработени като Интелектуален продукт О2 по проект ФокусДуал. Целта на този курикулум е да изведе най-важните теми, по които да бъдат обучавани наставниците предвид тяхната дейност и специфичните условия за обучение във фирма/предприятие. Темите в учебния план са в съответствие на необходимите компетентности на наставниците – методическа, организационна, социална, личностна. Целта на учебната програма е да ги подготви оптимално за високо отговорната им и нелека задача в дуалното обучение.

С удоволствие ще прочетем Вашето мнение по тази учебна програма! Пишете ни, ще уважим Вашия интерес и ще установим връзка с Вас!

Прочети още

Вашето мнение, въпроси, допълнителна информация

ФокусДуал - Информация относно събития, свързани с дуалното обучение

Тук ще се публикуват дати и места за провеждане на Семинари за обучение на наставници в ДП БГЦПО.

Свържете се с нас, ако проявявате интерес към участие в семинарите!

lubovpopovabg@gmail.com, 0882 82 66 55

Тук ще се публикуват предложения за работодателите за провеждане на Курсове за дуално обучение по различни професии в клоновете на ДП БГЦПО. Екипът на ДП БГЦПО ще оказва съдействие при организирането на курсовете чрез:

  • разработване на учебната документация, която се предлага на работодателите за съгласуване,
  • обучение на наставниците,
  • съдействие за получаване на подкрепа от държавата.

Свържете се с нас, ако проявявате интерес към включване на Вашата фирма в такива курсове! Дуалното обучение е най-добрият начин за гарантиране на добре квалифициран и специализиран персонал за Вашата фирма!

lubovpopovabg@gmail.com, 0882 82 66 55

Тук ще се направи опит за създаване на база данни за доказани лектори/тренери на наставници, с висок професионализъм и доказан опит.

Тази информация ще бъде в полза на работодателите  при организиране на обучението на техните наставници.

Свържете се с нас, ако Ви трябва лектор/тренер за обучение на наставници!

lubovpopovabg@gmail.com, 0882 82 66 55